GYED

GYED, azaz Gyermekgondozási díj


A gyermekgondozási díj a gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás az egészségbiztosítás pénzbeli keretén belül. Megállapítható biztosítási jogviszony és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony alapján is.Ki jogosult a GYED igénylésére?

 • a biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt
 • a CSED-re jogosult szülő, akinek a biztosítási jogviszonya a CSED-re való jogosultsága alatt megszűnt, feltéve, hogy a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 nap biztosítási idő számításánál fontos figyelembe venni, hogy a 365 nap biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie, lényeg, hogy a gyermek születése előtti 2 évben legyen összesen legalább 365 napra biztosítva. 

Diplomás GYED

Hallgatói jogviszony alapján jogosult a GYED-re, az a szülő nő:
 • aki, az általános szabályok szerinti GYED-re nem jogosult (pl. mert nem biztosított, vagy a gyermek születését megelőző két évben nem rendelkezik legalább 365 napi biztosítási idővel),
 • a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben (a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével) teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni,
 • a gyermek a hallgatói jogviszony ideje alatt vagy a hallgatói jogviszony szüneteltetését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
 • a gyermeket saját háztartásában neveli,
 • magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
 • a gyermek születésének időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel. 

GYED meddig jár?

Gyermekgondozási díj legkorábban a CSED, illetve az annak megfelelő időtartama - 168 nap - lejártát követő naptól vehető igénybe és a gyermek 2. életévének a betöltéséig jár.

Ikergyermekek esetében a GYED a gyermekek 3. életévének a betöltéséig jár.

Diplomás GYED esetében a gyermek születésének napjától a gyermek 2. életévének a betöltéséig jár.

 

GYED mértéke

A gyermekgondozási díj összege a jogosult jövedelme alapján meghatározott naptári napi átlagának 70%-a, de a maximálisan megállapítható GYED összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a lehet.

A gyermekgondozási díj 2022. évi felső határa havi br. 280.000 Ft.

A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díjak összegét a minimálbér emelésének napjától számított 15 napon belül hivatalból felül kell vizsgálni, és a gyermekgondozási díjat a megemelt összeghatár figyelembevételével a minimálbér emelésének napjára visszamenőlegesen újra meg kell állapítani.

Ha a GYED-re jogosult szülő egyidejűleg több, különböző korú gyermek után jogosult gyermekgondozási díjra, akkor a gyermekgondozási díj maximális összege gyermekenként a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.

Diplomás GYED összege:

 • a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 %-a,

 • a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a.

 

GYED-ből mit vonnak?

A gyermekgondozási díjból személyi jövedelemadó-előleget és nyugdíjjárulékot vonnak le!
 

GYED igénylése

A munkáltatónál kell benyújtani a kérelmet a gyermekgondozási díjra, az “Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványt.
GYED igénylőlap innen letölthető:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Igenybejelentes-gyed-re---kezi.pdf
 
Fontos megjegyezni, hogy akik jogosultak csecsemőgondozási díjra, ők benyújthatják együttesen is a CSED-re és GYED-re irányuló kérelmüket. Ebben az esetben a “Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt kell szintén a munkáltatóhoz benyújtani.
A nyomtatvány innen letölthető:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Nyilatkozat-csed-gyed-egyuttes-igenylesehez---kezi.pdf

GYED igénylése online

Ha az igénylő önfoglalkoztató a székhelye, lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, illetve a főváros  és Pest megye esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: kormányhivatal) elektronikus úton (online) nyújthatja be a kérelmét, az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű elektronikus nyomtatványon, ami innen letölthető, útmutatóval együtt:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html
 

A GYED iránti kérelem benyújtásakor a következő igazolásokat is be kell nyújtani:

 • gyermek születési anyakönyvi kivonatának a másolatát,

 • örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, a gyermeket örökbefogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbefogadási eljárás megindításáról szóló igazolást,

 • családbafogadó gyám esetén a gyám kirendeléséről szóló határozatot,

 • a biztosítás megszűnését követően benyújtott GYED kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt is csatolni kell.

 


GYED igény elbírálása és folyósítása

A kormányhivatalhoz, TB kifizetőhelyhez történő beérkezést követő naptól számított 8 nap, feltéve, hogy minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll az elbíráláshoz. Amennyiben hiánypótlási eljárást kell lefolytatni, legfeljebb 60 nap.

A GYED-et havonta egyszer, utólag kell folyósítani, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig, legkésőbb a bérfizetési napon.

GYED és munkavállalás

A CSED-el ellentétben a GYED folyósítása mellett a szülő korlátlan időtartamban vállalhat munkát.
A diplomás GYED esetében, az ellátás 169. napjától lehet, szintén korlátlan időtartamban munkát vállalni. 
A CSED és GYED jogosultság után, azaz a gyermek 2. életévét betöltése után a szülő GYES igénylésre jogosult.

Amennyiben további, részletesebb információkra van szükség a GYED-ről, a következő linkre kattintva bővebben tájékozódhat:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermekgondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html


 


Információk